MinusMinus you
minus then
minus memories
minus when

Minus touches
minus kissing
minus laughter
minus missing

Minus love
minus lies
minus how
minus whys

Minus guilt
minus pain
minus wrong
minus insane

Minus crying
minus blue
minus forever
minus you

%d bloggers like this: